Provozní řád

PROVOZNÍ A NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ V AREÁLU VLTAVANŮ 229

PROVOZNÍ DOBA

LÉTO  |  (duben-říjen)  letní čas  |  09:00 - 20:00  

ZIMA  |  (listopad-březen)  zimní čas  |  09:00 - 17:00

Provozní doba pro veřejnost může být upravena z důvodů předem domluvených akcí školských, sportovních a společenských zařízení a organizací popř. skupiny občanů.
Zdržovat se v areálu mimo provozní dobu je zakázáno.

PODMÍNKY VYUŽITÍ   |   Užívání areálu včetně vybavení je pro veřejnost zdarma.

NÁVŠTĚVNÍK JE POVINEN

Respektovat návštěvní řád a pokyny správce areálu, chovat se slušně a ukázněně v souladu s obecně závaznou vyhláškou č. 6/2001 Sb. Hlavního města Prahy o ochraně veřejné zeleně tak, aby neohrožoval ostatní ani sám sebe a udržovat čistotu.

V případě nedodržování návštěvního řádu může být ostrahou areálu vykázán.

UPOZORNĚNÍ PRO NÁVŠTĚVNÍKY 


Pobyt i využití veškerého vybavení areálu je NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ.

Rodiče / zákonní zástupci ručí za bezpečnost, poučení a chování svých dětí. 

Děti do 6 let mohou vstupovat na příslušně označené vybavení areálu jen v doprovodu dospělé osoby. *

Děti do 3 let mohou zařízení používat, pokud je zabezpečen trvalý dozor dospělé, odpovědné osoby. *

*(nedovolte dětem vstup na herní prvky, pokud je zařízení kluzké; jeho povrch vlhký, namrzlý, zjistíte-li na něm závadu a za snížené viditelnosti.) 

Za odložené věci se neručí. 

V AREÁLU PLATÍ ZÁKAZ 


Poškozovat a znečišťovat prostor areálu včetně zeleně, zařízení a vybavení.

Manipulace (přesuny) vybavení areálu. 

Odkládat nebo vhazovat jakékoli věci, (včetně kamenů), na dojezdové plochy tobogánů.

Jezdit na kolech, koloběžkách a kolečkových bruslích. 

Vstup se psy a dalšími zvířaty; vstup za snížené viditelnosti (tma, mlha..).

Kouření, vnášení a konzumace alkoholu a omamných látek. 

Pořádat propagační a jiné (oslavy, pikniky) soukromé akce. 

Vstup s jakoukoli zbraní a ostrými, nebezpečnými předměty i (zábavnou) pyrotechnikou.

Stanovat, nocovat, rozdělávat a udržovat otevřené ohně

Rezervace organizovaných skupin (nad 20 osob)

Vstup na veškeré vybavení areálu je NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ

Správce areálu údržbou a pravidelnými bezpečnostními revizemi dle ČSN EN 1176 a ČSN EN 1177 odpovídá za technický stav vybavení. 

V případě nálezu aktuálního poškození vybavení prosím uvědomte správce nebo ostrahu areálu: Kontakt 725 369 055

PLAYGROUND RULES OF OPERATION AND VISITORS' RULES VLTAVANU 229

The area is normally accessible free of charge: 

SUMMER | April - October | summer time | Monday - Sunday 09:00 -20:00

WINTER | November - March | winter time | Monday - Sunday 9:00 -17:00

Opening hours for the public may be adjusted due to pre-arranged events of school, sports and social facilities and organizations or groups of citizens. It is forbidden to stay on the premises outside the opening hours.

THE VISITOR IS OBLIGED TO

Respect the Visitor Regulations and the instructions of the site manager, behave in a polite and disciplined manner in accordance with the generally binding Decree No. 6/2001 Coll. of the City of Prague on the protection of public greenery so as not to endanger others or themselves and maintain cleanliness.

In the event of non-compliance with the visiting regulations, he/she may be expelled by the premises security.

NOTICE FOR VISITORS 


Stay and use of all facilities of the premises is AT YOUR OWN DANGER.

Parents/guardians are responsible for the safety, instruction and conduct of their children. 

Children under 6 years of age may only enter the appropriately marked facilities of the premises when accompanied by an adult. *

Children under 3 years of age may use the facilities if there is constant supervision by a responsible adult. *

*(Do not allow children to enter play equipment if the equipment is slippery; if its surface is wet, icy, defective, or if visibility is reduced.) 

There is no liability for abandoned items. 

 THERE IS A BAN IN THE AREA 


- Damage and pollute the premises, including the greenery, facilities and equipment.

- Manipulation (moving) of the equipment of the premises. 

- To deposit or throw any items, (including stones), on the access areas of the slides.

- Riding bicycles, scooters and roller skates. 

- Enter with dogs and other animals; enter in low visibility (rain, darkness, fog, etc.)..

- Smoking, bringing in and consuming alcohol and intoxicants. 

- Holding promotional and other (parties, picnics) private events. 

- Entering with any weapon and sharp, dangerous objects as well as (fireworks) pyrotechnics.

- Tenting, camping, lighting and maintaining open fires. 

 Access to all facilities on the premises is AT YOUR OWN DANGER. 

The premises manager is responsible for the technical condition of the equipment by maintenance and regular safety inspections according to EN 1176 and EN 1177. 

In the event of finding actual damage to the equipment, please notify the site manager or security: Contact 725 369 055  

ПРАВИЛА ВІДВІДУВАННЯ ДИТЯЧОГО МАЙДАНЧИКА ВЛТАВАНУ 229

Зазвичай вхід на територію безкоштовний: 

ЛІТО | квітень - жовтень | літній час | понеділок - неділя 09:00 -20:00

ЗИМА | листопад - березень | зимовий час | понеділок - неділя 9:00 -17:00

Години роботи для громадськості можуть бути скориговані у зв'язку із заздалегідь запланованими заходами шкільних, спортивних та соціальних закладів, а також організацій чи груп громадян. Забороняється перебувати в приміщенні в неробочий час.

ВІДВІДУВАЧ ЗОБОВ'ЯЗАНИЙ

Поважати правила відвідування та вказівки керівника об'єкта, поводитися ввічливо і дисципліновано відповідно до загальнообов'язкового Декрету № 6/2001 Зб. зак. м. Праги про охорону зелених насаджень, щоб не наражати на небезпеку інших або себе, а також підтримувати чистоту.

У разі недотримання правил відвідування відвідувач може бути вигнаний охороною приміщення.

ПОВІДОМЛЕННЯ ДЛЯ ВІДВІДУВАЧІВ 


Перебування та користування всіма об'єктами в приміщенні відбувається на ВАШ ВЛАСНИЙ РИЗИК.

Батьки/опікуни несуть відповідальність за безпеку, навчання та поведінку своїх дітей. 

Діти віком до 6 років можуть заходити у відповідним чином позначені приміщення тільки у супроводі дорослих. *

Діти до 3 років можуть користуватися приміщеннями за умови постійного нагляду з боку відповідального дорослого. *

*(Не дозволяйте дітям заходити на ігрове обладнання, якщо воно слизьке, якщо його поверхня мокра, зледеніла, несправна або якщо видимість погіршена). 

Ми не несемо відповідальності за залишені речі. 

 НА ТЕРИТОРІЇ ДІЄ ЗАБОРОНА 


- Пошкоджувати та забруднювати територію, в тому числі зелені насадження, обладнання та інвентар.

- Маніпуляції (переміщення) з обладнанням приміщень. 

- Залишати або кидати будь-які предмети (в т.ч. каміння) на під'їзних шляхах до гірок.

- Кататися на велосипедах, самокатах і роликових ковзанах. 

- Заходити з собаками та іншими тваринами; заходити в умовах недостатньої видимості (дощ, темрява, туман тощо)..

- Палити, приносити і вживати алкоголь та одурманюючі речовини. 

- Проводити рекламні та інші (вечірки, пікніки) приватні заходи. 

- Входити з будь-якою зброєю та гострими, небезпечними предметами, а також з піротехнічними засобами (феєрверки).

- Розбиття наметів, кемпінгів, розпалювання та підтримання відкритого вогню. 

 Доступ до всіх об'єктів у приміщенні здійснюється на ВАШ ВЛАСНИЙ РИЗИК. 

Керівник приміщення відповідає за технічний стан обладнання шляхом проведення технічного обслуговування та регулярних перевірок безпеки відповідно до стандартів EN 1176 та EN 1177. 

У разі виявлення фактичних пошкоджень обладнання, будь ласка, повідомте про це керівника об'єкта або службу безпеки: Контакт 725 369 055